Ring-Ring Ring

Tôi không chắc chắn những gì tạo nên những máy cắt tinh tế, âm nhạc của họ nói chung là nhẹ nhàng, nhưng nó cũng cảm thấy khác biệt. Thử nghiệm, nhưng không có một cạnh cứng. Nó cảm thấy một chút miền Nam, một quốc gia nhỏ bé, nhưng không có nhiều vùng nhiệt đới và thành ngữ âm nhạc quốc gia thông thường.

Tôi nghĩ rằng nó cảm thấy sâu sắc. và nặng. Và có lẽ tôi hơi bối rối vì rất nhiều dân gian Mỹ thiếu trọng lượng hoặc chiều sâu.

Kiểm tra nó ra.

Leave a Comment